ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

ตราโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

             สถานที่ตั้ง      หมู่ที่ 1 ถนนศรีสะเกษ–สุรินทร์  บ้านห้วยทับทัน  ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน   จังหวัดศรีสะเกษ   รหัสไปรษณีย์  33210  โทรศัพท์ 0-4569-9052   โทรสาร  0-4569-9080   อยู่ในเขตความรับผิดชอบของ  อบต.ห้วยทับทัน

               สังกัด     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  (ศรีสะเกษ – ยโสธร)    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ

 

บริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  มีพื้นที่ทั้งหมด  88  ไร่ – งาน  84  ตารางวา       

ลักษณะพื้นที่  เป็นที่ราบลุ่ม  ในฤดูฝน  น้ำจะท่วมในบางพื้นที่ (บางครั้ง)

 

ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมโดยสังเขป

          โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ขึ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2521  โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503  (ม.ศ.)  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการรับนักเรียน  ม.ศ.1  และ ม.1  พร้อมกัน
          ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียน  1  ปี  ได้มีการประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน  ตำบลกล้วยกว้าง  ตำบลเมืองหลวง  ตำบลผักไหม   อำเภออุทุมพรพิสัย  ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า  “กิ่งอำเภอห้วยทับทัน”  โดยมีนายกาญจน์  ลอยมา  ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งและได้มีการร่วมกันของ  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ข้าราชการ  โดยการนำของนายกลม  จึงตระกูล  กำนันตำบลห้วยทับทัน  ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วย  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เงินงบประมาณ  11,000  บาท  ประมาณเดือนมีนาคม  2521  จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคาเสาไม้ทุบเปลือก  ขนาด  6 x 30  เมตร  (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคาเท่านั้น)
          วันที่  27  เมษายน  2521  กรมสามัญศึกษา  (เดิม)  ส่งนายประพาส  ไชยสาร  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  จากโรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  สถานที่ตั้งโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อที่ประมาณ  88  ไร่
          ปี  2531  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)
          ปี  2534  เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ
          ปี  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
          ปี  2536  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. 2 รุ่น 1)
          ปี  2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

 

ด้านการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  

               อดีตผู้บริหาร เคยมีมาแล้ว 9 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายภูรินทร์ สอนพูด

อักษรย่อของโรงเรียน         
ห.ว.ค.

 

สีประจำโรงเรียน 

"ชมพู – ม่วง"

                สีชมพู   หมายถึง  ความรัก ความปรารถนา ดี  ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ  สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม                                        

                สีม่วง    หมายถึง  ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มี ความสุภาพอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร กับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดี ของสังคม

 
คติธรรม
สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ    
“ การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข ”
 
คำขวัญ 
รักษ์ศักดิ์ศรี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   มารยาทงาม
 
วิสัยทัศน์
      “โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สร้างบุคคลให้มีคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามศาสตร์พระราชา”


ค่านิยม

การทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นความสำเร็จ
 
วัฒนธรรมองค์กร

รัก ศรัทธา และภาคภูมิใจในองค์กร
 
อัตลักษณ์ 
แต่งกายสะอาด  มารยาทดี  มีจิตอาสา
 
เอกลักษณ์

โรงเรียนสวยด้วยมือเรา

 

 พันธกิจ
     1. 
พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีจิตอาสา อนุรักษ์ความเป็นไทย และดำรงตนตามศาสตร์พระราชา
     2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้มุ่งสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นพลโลก

     3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารจัดการตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด
     4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เป้าประสงค์
     1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     2.ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น
     3. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต
     4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
     5. ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา
     6.โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม (Strategies)

     ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   
     ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
     ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา
     ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
     ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

57 Veiws 26 April 2020