.

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

 
กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
 
 
 
 

 

 
  หน้าหลัก    ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป 
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
 

 

ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมโดยสังเขป

 
 

                โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ขึ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2521  โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  2  หลักสูตร  คือ  หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503  (ม.ศ.)  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการรับนักเรียน  ม.ศ.1  และ ม.1  พร้อมกัน
                ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียน  1  ปี  ได้มีการประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน  ตำบลกล้วยกว้าง  ตำบลเมืองหลวง  ตำบลผักไหม   อำเภออุทุมพรพิสัย  ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า  กิ่งอำเภอห้วยทับทัน  โดยมีนายกาญจน์  ลอยมา  ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งและได้มีการร่วมกันของ  กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชน  ข้าราชการ  โดยการนำของนายกลม  จึงตระกูล  กำนันตำบลห้วยทับทัน  ซึ่งขณะนั้นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วย  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เงินงบประมาณ  11,000  บาท  ประมาณเดือนมีนาคม  2521  จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคาเสาไม้ทุบเปลือก  ขนาด  6 x 30  เมตร  (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคาเท่านั้น)
                วันที่  27  เมษายน  2521  กรมสามัญศึกษา  (เดิม)  ส่งนายประพาส  ไชยสาร  ตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  จากโรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  สถานที่ตั้งโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  เนื้อที่ประมาณ  88  ไร่
                ปี  2531  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)
                ปี  2534  เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ
                ปี  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม
                ปี  2536  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  (มพช. 2 รุ่น 1)
                ปี  2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
                ด้านการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ครู 42 คน  พนักงานราชการ 13 คน  ครูอัตราจ้าง 10 คน  ครูธุรการ  1  คน   ช่างครุภัณฑ์ 3  คน  ลูกจ้างชั่วคราว 2  คน
                อดีตผู้บริหาร เคยมีมาแล้ว 7 คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายยิ่งยง  นันทวณิชชากร
 
-------------------------------------------------------------------------

สัญลักษณ์ของโรงเรียน    
เป็นรูปพระธาตุสามองค์อยู่ในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน ด้านบนเป็นประกายรัศมี  ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง
คติธรรมประจำโรงเรียน 
สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ     “ การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข
 
คำขวัญโรงเรียน              
รักษ์ศักดิ์ศรี   มีวินัย   ใฝ่ศึกษา   มารยาทงาม
 
อักษรย่อของโรงเรียน       ...
สีประจำโรงเรียน              ชมพู ม่วง
                สีชมพู   หมายถึง  ความรัก ความปรารถนา ดี  ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ  สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม                                        
                สีม่วง    หมายถึง  ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มี ความสุภาพอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  มองโลกในแง่ดี เป็นมิตร กับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดี ของสังคม
 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     
             ต้นพิกุล หมายถึง  ความมั่นคงอย่างมีคุณภาพของสถาบันและการผดุงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย

 

 
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.226.253.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 149,875
 
 
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม
ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 33210
Tel : 045 699 052  Fax : 045 699 080
Email : kruhwk@hwk.ac.th