หน้าหลัก    ข่าวสาระน่ารู้  
รายละเอียดข่าว
 
Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 247

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include(core_main/language/.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257

Warning: include() [function.include]: Failed opening 'core_main/language/.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/hwkacth/domains/hwk.ac.th/public_html/core_main/function/function_button.php on line 257
  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 (ค 31202) โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
      

 

ชื่อเรื่อง :         รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2 

                    (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย   :        นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร  

ตำแหน่ง :        ครู  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ         

ปีที่วิจัย :        2558

บทคัดย่อ

            รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้

แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75  

2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  3) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)   โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558  จำนวน  44  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (simple random)  ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  แผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  จำนวน  10  แผน  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียน  และแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติ ที่ใช้คือ  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  E1/E2  ดัชนีประสิทธิผล  และสถิติ  t-test  แบบ  Dependent Samples 

            ผลการวิจัยพบว่า      

            1.  แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.02/78.87  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  75/75

            2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เท่ากับ 0.6659  แสดงว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  คิดเป็น  ร้อยละ  66.59

            3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)  โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

            4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  ระบบสมการเชิงเส้นและเมทริกซ์  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม  2  (ค 31202)   โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เทคนิค  STAD  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  อยู่ในระดับ  มากที่สุด   

 

 : นางสาวจิราณี เมืองจันทร์
: 2559-09-01