ข่าวประชาสัมพันธ์
สำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล และความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล

สืบเนื่องจาก สพฐ. สั่งการให้โรงเรียนสำรวจความพร้อมของนักเรียนและผู้ปกครอง ในการจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ในระหว่าง 18 พ.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63 ดังน้ัน โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม รวมถึงนักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่สมัครเรียนกับโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ทำแบบสำรวจความพร้อมในการจัดการศึกษาทางไกล และความต้องการกล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล

https://forms.gle/UJzhxp8Sy9DbCKTb8

โดยเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563

98 Veiws 9 May 2020