ข่าวประชาสัมพันธ์
ทดลองเปิดเรียน 100% ทั่วประเทศ เริ่ม 13 สิงหาคม 2563

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้สถานศึกษาทดลองเปิดเรียน 100%ทั่วประเทศ เริ่ม 13 ส.ค .63 นั้น
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมจึงให้นักเรียนทุกคน มาเรียนครบ 100% ตั้งแต่วันที่ 13 ส.ค.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ให้ทุกคนได้ปฎิบัติตัวตามมาตรการ การเฝ้าระวังฯลฯ เช่นเดิม

311 Veiws 12 August 2020