กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรัณยาพร อิ่มเพชรครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวประยงค์ ใจสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมคิด ศิลาโชติ
ครูชำนาญการ

นายวัฒนา จันทา
ครูชำนาญการ

นางสาวสุดารัตน์ จังอินทร์
ครู

นางอำพัน ทองพีระ
พนักงานราชการ

นายเรวัตร เกิดนอก
พนักงานราชการ