กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิชานันท์ จันทรคาตครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพยอม เผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนิสรา ครุฑสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรเมศร พุ่มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธารารัตน์ แก้วมูล
ครูชำนาญการ

นางกาญจนา ตาทอง
ครูชำนาญการ

นางสาวพัชรียา ผาดไธสง
ครู

นางสาววราภรณ์ ธรรมรักษ์
ครู

นางสาววิภาวรรณ คำประภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ สิทธิศร
ครูผู้ช่วย