กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญนิสา ผักไหมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลาลีวัลย์ วรครุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุดาวรรณ โคตรเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร เกษศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปอร์ฐวีย์ หนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยากร ก้านเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลแก้ว พุ่มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา อภัยศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพ์พาสวัสดิ์
ครู

นางสาวนภัสวรรณ พรหมณี
ครูผู้ช่วย

Mr.Julian Dabi Ekwene
อัตราจ้าง

Ms.Carissa Marie G. Ortega
อัตราจ้าง