กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤติเดช พลเยี่ยมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนธัญ บัวเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกวินนา หอมหวล
ครู

นางสาวอรรุจี สอสูงเนิน
ครู

นายวิชาญ คำอำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัณนิดา แก้วภักดี
ครูผู้ช่วย

นายจีระยุทธ อรรคบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวราตรี เชื้อทอง
อัตราจ้าง