กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิกุล ใจดีครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร นายน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณี ภูอาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทรงทรัพย์ ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปานทอง เบ็ญจศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์ บุตรสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมันทนา เกิดนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจีราณี เมืองจันทร์
ครูชำนาญการ

นางรจนีย์ น้อยพรหม
ครูชำนาญการ

นายสรศักดิ์ สามไชย
ครูชำนาญการ

นางสาวสรณี ศิรินัย
ครู

นายมงคล สุระ
ครู

นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ พระทัด
ครูผู้ช่วย

นายถวิล บุญศรี
พนักงานราชการ

นายธนาธิป กระจายศรี
พนักงานราชการ

นางสาวณิชาภัทร ขันคำ
พนักงานราชการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง
พนักงานราชการ

นางสาววราพรรณ จันทร์แก้ว
อัตราจ้าง