กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิกร จันทะสารครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายอนุวัฒน์ สานเสน
ครู

นายบุญยิ่ง ชราศรี
ครู

นายธงชัย ใจมนต์
พนักงานราชการ