กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทรครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางวิภารัตน์ สาสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอิศราภรณ์ การินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงเดือน สามไชย
ครูชำนาญการ

นางสาวณัฎฐ์วริน ศัตรูพินาศ
ครูชำนาญการ

นางชิสามาตา กัณหา
ครู

นายสุริยะ อะสิพงศ์
ครู

นายพชร ดีวังโพน
ครู

นางสาวสังวาลย์ สีดา
ครู

นางสาวอาภาพร ปัจจุสนันท์
พนักงานราชการ

นางสาวเกษร ปลั่งกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวมณีรัตน์ สีโสด
อัตราจ้าง

นางสาวณัฐชา เศรษฐาวราสกุล
อัตราจ้าง

นางสาวปวีณา คะหาญ
อัตราจ้าง