กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ศรีพลกรัง
ครูชำนาญการ

นายพยุงศักดิ์ บุรณะ
พนักงานราชการ

ว่าที่ ร.ต. บดินทร์ วงศ์เลิศ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐรดา ศิลาชัย
พนักงานราชการ