ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายวัฒนา ศรีจักร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ