ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายพยนต์ ธรรมโหร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวประยงค์ ใจสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายสมหมาย เวียงสิมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา สิงห์โต
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ