พนักงานบริการ

นายสุดใจ ทองปัญญา
ช่างครุภัณฑ์

นายประเทือง บาศรี
นักการภารโรง

นายสมใจ อินหอม
นักการภารโรง

นายกฤษณา อินทร์แก้ว
นักการภารโรง

นายมังกร คุ้มไพฑูรย์
นักการภารโรง

นางสุมาลี มอพิมาย
แม่บ้าน