ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

 

 

          เป็นรูปพระธาตุสามองค์อยู่ในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน ด้านบนเป็นประกายรัศมี ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

คติธรรมประจำโรงเรียน

          สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ “การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข ”

 

คำขวัญโรงเรียน

          รักษ์ศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา มารยาทงาม

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          แต่งกายสะอาด มารยาทดี มีจิตอาสา

 

อักษรย่อของโรงเรียน

          ห.ว.ค.

 

สีประจำโรงเรียน

          ชมพู – ม่วง

          สีชมพู หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม

          สีม่วง หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มองโลกในแง่ดี เป็นมิตรกับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นพิกุล หมายถึง ความมั่นคงอย่างมีคุณภาพของสถาบันและการผดุงรักษา เอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย

 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

เขตพื้นที่บริการประถมศึกษา ได้แก่

- โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

- โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

- โรงเรียนบ้านจังเอิน

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

- โรงเรียนบ้านปราสาท

- โรงเรียนบ้านอีสร้อย

- โรงเรียนบ้านโทะ

- โรงเรียนบ้านบุยาว