อบรมการสอนออนไลน์

        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนออนไลน์  ซึ่งเป็นการใช้ Google Classroom  และเครื่องมือที่ช่วยในการสอนออนไลน์ วิทยากร คณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สถานที่ ห้องโสตทัศนศึกษา และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

535 Views 16 April 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ