สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ได้มาติดตามการดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบDLTVในสถานการณ์COVID-19

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ท่านดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 และ คณะศึกษานิเทศก์ได้มาติดตามการดำเนินการเรียนการสอนทางไกล ผ่านระบบDLTVในสถานการณ์COVID-19 ณ ห้องพิกุลทอง โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

 

 

 

 

 

 

637 Views 28 May 2020


ข่าวกิจกรรมแนะนำ