โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ. จนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best. Practice ) ในระดับดีเยี่ยม กลุ่มภาคสงฆ์ 10

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม นำโดย ท่านผู้อำนวยการเด่นนคร ขาวสะอาด และผู้รับผิดชอบงานโรงเรียนวิถีพุทธ เข้ารับโล่รางวัล และเกียรติบัตร การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สพฐ. จนเกิดแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best. Practice ) ในระดับดีเยี่ยม กลุ่มภาคสงฆ์ 10 (กลุ่มจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร)

Post views 177
เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 11 พฤศจิกายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ