ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้อง นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบคัดเลือกห้อง นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ม.1 > http://wow.in.th/hwkm12563
ม.4 > http://wow.in.th/hwkm42563
----------------------------------------------------------
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบตัววันที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบตัววันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 


การแต่งกายชุดนักเรียน พร้อมสวมหน้ากากอนามัย
------------------------------------------------------

เอกสารมอบตัว ประกอบด้วย
1. ใบมอบตัวนักเรียน พร้อมติดรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
2. สำเนาผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 แผ่น
3. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านบิดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านมารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง(กรณีที่ไม่อยู่กับบิดามารดา) จำนวน 1 ฉบับ
7. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลให้แนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
--------------------------------------------------------
หมายเหตุ
1. ในวันมอบตัวเข้าเรียนนักเรียนต้องนำผู้ปกครองมามอบตัว จะไม่รับมอบตัวนักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองมาในวันมอบตัว
2. เอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการตรวจเอกสารการมอบตัว
3. เรียงเอกสารตามรายละเอียดข้างต้นให้ครบถ้วนและนำไปยื่นต่อกรรมการรับมอบตัวในวันมอบตัว

559 Veiws 7 June 2020