ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมได้กำหนดประชุมผู้ปกครองและนักเรียนดังนี้
----------------------------------------
วันที่ 23 มิ.ย. ภาคเช้า ชั้น ม.2 ภาคบ่าย ชั้น ม.3
วันที่ 24 มิ.ย. ภาคเช้า ชั้น ม.5 ภาคบ่าย ชั้น ม.6
วันที่ 26 มิ.ย. ภาคเช้า ชั้น ม.1 ภาคบ่าย ชั้น ม.4
----------------------------------------
*ให้นักเรียนทุกคนมาพร้อมผู้ปกครอง*
**โดยนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ให้นักเรียนนำบัตรประชาชนมาเพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลประกอบการรับเงินค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียน โดยไม่ต้องถ่ายสำเนาเอกสารบัตรประชาชน
----------------------------------------
ภาคเช้า เริ่มเวลา 08.30 น. ภาคบ่าย เริ่มเวลา 13.00 น.
----------------------------------------
สถานที่ หอประชุมโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

694 Veiws 16 June 2020