ภาพกิจกรรม
ฉลองสิริอายุวัฒนมงคล พระราชญาณโสภณ (จรัส เขมจารี)
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

26 January 2023