ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน ๓๑ เครื่อง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Veiws 12 October 2022