เผยแพร่ผลงาน
การบริหารงานสถานศึกษาตามแนวทางพุทธบริหารการศึกษา ด้วยนวัตกรรม STIPAYYA MODEL (สติปญฺญา โมเดล) เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม-นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์

0 Veiws 19 March 2023