เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ของครูโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร-ธนกฤต เกตุไชยเลิศ

0 Veiws 26 September 2023