เผยแพร่ผลงาน
การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 4 ดาว โดยใช้ I-AM HWK Model-นายเด่นนคร ขาวสะอาด

0 Veiws 24 March 2024