เผยแพร่ผลงาน
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดมาตรประมาณค่าและแบบวัดสถานการณ์ด้านจิต วิทยาศาสตร์ : การวิเคราะห์ลักษณะของข้อคําถามที่ทําให้เกิดและไม่เกิดการทําหน้าที่ต่างกัน - นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา

0 Veiws 24 March 2021