กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ จังอินทร์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสมคิด ศิลาโชติ
ครูชำนาญการ

นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวปุญยนุช ประเสริฐสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นางอำพัน ทองพีระ
พนักงานราชการ

นายเรวัตร เกิดนอก
พนักงานราชการ