กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ จังอินทร์ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายจักรกฤษณ์ โพธิวัฒน์
ครูชำนาญการ

นางสาวฐิตารีย์ สีหะวงษ์
ครูชำนาญการ

นางอำพัน ทองพีระ
พนักงานราชการ

นายเรวัตร เกิดนอก
พนักงานราชการ