กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิชานันท์ จันทรคาตครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพยอม เผ่าพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสอนเพ็ชร บุญอ่ำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนิสรา ครุฑสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรเมศร พุ่มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธารารัตน์ แก้วมูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกาญจนา หาดคำ
ครูชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ ธรรมรักษ์
ครู

นางสาวพัชรียา ผาดไธสง
ครู

นางสาววิภาวรรณ คำประภา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุดารัตน์ สิทธิศร
ครูผู้ช่วย