กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกาญจนา ตาทองครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุวิทย์ ทองปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชานันท์ จันทรคาต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพยอม เผ่าพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชนิสรา ครุฑสาร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธารารัตน์ แก้วมูล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปรเมศร พุ่มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววราภรณ์ ธรรมรักษ์
ครูชำนาญการ

นางสาววิภาวรรณ คำประภา
ครู

นางสาวสุดารัตน์ สิทธิศร
ครู

นางสาวรัตติกาล แก้วพวง
ครู