กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้วครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปอร์ฐวีย์ หนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุลาลีวัลย์ วรครุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุดาวรรณ โคตรเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร เกษศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญนิสา ผักไหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยกร ก้านเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา อภัยศรี
ครูชำนาญการ

นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์
ครู

นางสาวนภัสวรรณ พรหมณี
ครู

นายญาณากร สถิตขจรกิจ
ครู

Miss.Sungndanl Anne Babila
ครูต่างชาติ