กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญนิสา ผักไหมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุลาลีวัลย์ วรครุธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุดาวรรรณ โคตรเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาพร เกษศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายปอร์ฐวีย์ หนองบัว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัลยกร ก้านเพชร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิไลแก้ว พุ่มจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรสรินทร์ ครุธแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนัยนา อภัยศรี
ครู

นางสาวพิมพ์พรรณ พิมพาสวัสดิ์
ครู

นางสาวนภัสวรรณ พรหมณี
ครูผู้ช่วย

Miss Carissa Marie Garcia Ortega
ครูต่างชาติ

Mr. Julian Dabi Ekwene
ครูต่างชาติ