กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายกฤติเดช พลเยี่ยมครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนธัญ บัวเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิชาญ คำอำ
ครู

นายจีระยุทธ อรรคบุตร
ครู

นางสาวพัณนิดา แก้วภักดี
ครู

นายกฤษฎา เขตสกุล
ครู

นางสาวฐิติญาพร สนิท
ครู

นางสาวราตรี เชื้อทอง
อัตราจ้าง