กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกวินนา หอมหวนครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายชนธัญ บัวเครือ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกฤติเดช พลเยี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกนกพร บัวสอนเจริญเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรรุจี สอสูงเนิน
ครู

นายวิชาญ คำอำ
ครู

นายจีระยุทธ อรรคบุตร
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัณนิดา แก้วภักดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวราตรี เชื้อทอง
อัตราจ้าง