กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสรศักดิ์ สามไชยครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมพร นายน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณี ภูอาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมันทนา เกิดนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทรงทรัพย์ ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพิกุล ดีวังโพน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรจนีย์ น้อยพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสรณี ศิรินัย
ครูชำนาญการ

นางสาวศรัณย์นิสา เมืองจันทร์
ครูชำนาญการ

นายมงคล สุระ
ครู

นางสาวพัชรินทร์ พระทัด
ครู

นางอมรรัตน์ แก้วศรีนวม
ครู

นางสาวณิชาภัทร ขันคำ
พนักงานราชการ

นายถวิล บุญศรี
พนักงานราชการ

นายธนาธิป กระจายศรี
พนักงานราชการ

นายธงชัย อสิพงษ์
พนักงานราชการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง
พนักงานราชการ