กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิกุล ใจดีครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิราภรณ์ กุลพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพร นายน้อย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปราณี ภูอาลัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทรงทรัพย์ ชาลี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปานทอง เบ็ญจศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมันทนา เกิดนอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิเชษฐ์ เพ่งเล็งดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมพงษ์ บุตรสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิราณี เมืองจันทร์
ครูชำนาญการ

นายสรศักดิ์ สามไชย
ครูชำนาญการ

นายมงคล สุระ
ครูชำนาญการ

นางรจนีย์ น้อยพรหม
ครูชำนาญการ

นางสาวสรณี ศิรินัย
ครู

นางสาวกษิรัตน์ แก้วสา
ครู

นางสาวพัชรินทร์ พระทัด
ครู

นายประเสริฐ เติมใจ
ครู

นายธงชัย อสิพงษ์
พนักงานราชการ

นายธนาธิป กระจายศรี
พนักงานราชการ

นายถวิล บุญศรี
พนักงานราชการ

นายศักดิ์สิทธิ์ สิงห์ดง
พนักงานราชการ

นางสาวณิชาภัทร ขันคำ
พนักงานราชการ