กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายบุญยิ่ง ชราศรี
ครู

นายกิตติศักดิ์ บวรรัตนกุล
ครู

นายวรากร นรดี
ครูผู้ช่วย

นางสาวดารารัตน์ บัวหอม
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย ใจมนต์
พนักงานราชการ