กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายนิกร จันทะสารครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอมรรัตน์ พิเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายบุญยิ่ง ชราศรี
ครู

นายอนุวัตร สายเสน
ครู

นายกิตติศักดิ์ บวรรัตนกุล
ครูผู้ช่วย

นายธงชัย ใจมนต์
พนักงานราชการ