กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทรครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอิศราภรณ์ การินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภารัตน์ สาสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฎฐ์วริน ศัตรูพินาศ
ครูชำนาญการ

นางดวงเดือน สามไชย
ครูชำนาญการ

นายพชร ดีวังโพน
ครู

นางสาวสังวาลย์ สีดา
ครู

นางชิสามาตา กัณหา
ครู

นายสุริยะ อะสิพงศ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอาภาพร ปัจจุสนันท์
พนักงานราชการ

นางสาวเกษร ปลั่งกลาง
พนักงานราชการ

นางสาวมณีรัตน์ สีโสด
อัตราจ้าง

นางสาวปวีณา คะหาญ
อัตราจ้าง