กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวณัฎฐ์วริน ศัตรูพินาศครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุพิชญา ตรีชนะสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงเดือน สามไชย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสังวาลย์ สีดา
ครูชำนาญการ

นายสุริยะ อสิพงศ์
ครูชำนาญการ

นายพชร ดีวังโพน
ครู

นายเกียรติศักดิ์ โพธิ์เตี้ย
ครู

นางสาวอาภาพร ปัจจุสนันท์
พนักงานราชการ

นางสาวเกษร ปลั่งกลาง
พนักงานราชการ

นางมณีรัตน์ ขอนเงิน
อัตราจ้าง

นางสาวปวีณา คะหาญ
อัตราจ้าง