กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวิรัตน์ ศรีพลกรังครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพยุงศักดิ์ บุรณะ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐรดา ศิลาชัย
พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.บดินทร์ วงศ์เลิศ
พนักงานราชการ