กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวยุพาเรศ พละศักดิ์ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวยอดกัลยาณี ลับแล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิรัตน์ ศรีพลกรัง
ครู

นายพยุงศักดิ์ บุรณะ
พนักงานราชการ

นางสาวณัฐรดา ศิลาชัย
พนักงานราชการ

ว่าที่ร.ต.บดินทร์ วงศ์เลิศ
พนักงานราชการ