ผู้บริหาร

นายภูรินท์ สอนพูดตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ

นายพยนต์ ธรรมโหร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ