ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นายเด่นนคร ขาวสะอาดตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์พรรณ บุษบงก์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทพร กตะศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายพิทวัฒน์ สิงห์ดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการ