ผู้บริหาร
ผู้บริหาร

นายเด่นนคร ขาวสะอาดตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวนันทพร กตะศิลา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายอภิสิทธิ์ บุญเกลี้ยง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการพิเศษ

นายพิทวัฒน์ สิงห์ดง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ชำนาญการ