การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนสุจริตและเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Online) 

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันศุกร์ ปีการศึกษา 2563

 

  โครงการศุกร์นี้ศุกร์แบ่งแบ่งปัน โดยคุณครูที่ปรึกษาได้นำสิ่งของจากกิจกรรมทำบุญตักบาตรที่พระคุณเจ้ามอบให้ไปมอบเป็นกำลังให้นักเรียนและครอบครัว