กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560   พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
   
   
 <