กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พรบ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560