ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

     พื้นที่โรงเรียน        

                โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน  88  ไร่ – งาน 84 ตารางวาลักษณะพื้นที่  เป็นพื้นที่ราบ ในฤดูฝน จะมีน้ำหลากท่วมถึงในบางพื้นที่

     โรงเรียนมีอาคารสถานที่

                    1) อาคารเรียน แบบ 216 ค จำนวน 1 หลัง

                    2) อาคารเรียน แบบ 216ล (ปรับปรุง) 2 หลัง

                    3) โรงอาหาร จำนวน 1 หลัง

                    4) บ้านพักครูจำนวน 5 หลัง

                    5) บ้านพักภารโรง จำนวน 2 หลัง

                    6) โรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง

                    7) ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 6 หลัง

                    8) หอถังสูง แบบ 18/12 จำนวน 1 ถัง

                    9) สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง จำนวน 1 สนาม

                    10) สนามบาสเกตบอล จำนวน 2 สนาม

ด้านการเรียนการสอน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ผู้บริหาร   2 คน ครูผู้สอน  75 คน  พนักงานราชการ  13 คน  ครูอัตราจ้าง  4 คน  ครูธุรการ  1  คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1 คน ช่างครุภัณฑ์  3  คน  เจ้าหน้าที่อื่นๆ 8  คน

ผู้บริหาร   ในอดีตมีผู้บริหารโรงเรียนมาแล้ว  จำนวน  9  คน

                             ผู้บริหารคนปัจจุบัน  คือ  นายภูรินท์  สอนพูด

 

      

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปพระธาตุสามองค์อยู่ในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน

ด้านบนเป็นประกายรัศมี  ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

คติธรรมประจำโรงเรียน        สุโข  ปัญญา  ปฏิลาโภ     “ การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข ”

คำขวัญโรงเรียน                  รักษ์ศักดิ์ศรี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  มารยาทงาม

อัตลักษณ์ของโรงเรียน      แต่งกายสะอาด  มารยาทดี  มีจิตอาสา

อักษรย่อของโรงเรียน        ห.ว.ค.

สีประจำโรงเรียนชมพู – ม่วง

สีชมพู หมายถึง  ความรัก ความปรารถนา ดี  ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ  สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม

สีม่วง หมายถึง  ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มีความสุภาพอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  โอบอ้อมอารี  มองโลกในแง่ดี เป็นมิตรกับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นพิกุลหมายถึง  ความมั่นคงอย่างมีคุณภาพของสถาบันและการผดุงรักษาเอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย