ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป

          “โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม” ที่ตั้ง บ้านห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร โทร . ๐๔๕-๖๙๙๐๘๐ เว็บไซต์ www.hwk.ac.th เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีเนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๘๔ ตารางวา เขตพื้นที่บริการประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ และโรงเรียนบ้านจังเอิน ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านปราสาท โรงเรียนบ้านอีสร้อย โรงเรียนบ้านโทะ และโรงเรียนบ้านบุยาว 

 

ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕)

             ข้อมูลจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑,๒๗๗ คน

ข้อมูลบุคลากร 

         ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งสิ้น ๙๓ คน

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

          เป็นรูปพระธาตุสามองค์อยู่ในวงกลม ล้อมรอบด้วยกลีบบัวบาน ด้านบนเป็นประกายรัศมี ชื่อโรงเรียนอยู่ด้านล่าง

 

คติธรรมประจำโรงเรียน

          สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ “การมีปัญญาก่อให้เกิดความสุข ”

 

คำขวัญโรงเรียน

          รักษ์ศักดิ์ศรี มีวินัย ใฝ่ศึกษา มารยาทงาม

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

          แต่งกายสะอาด มารยาทดี มีจิตอาสา

 

อักษรย่อของโรงเรียน

          ห.ว.ค.

 

สีประจำโรงเรียน

          ชมพู – ม่วง

          สีชมพู หมายถึง ความรัก ความปรารถนาดี ที่มีต่อกันและพร้อมที่จะประสาน ผนึกกำลังความสามารถ สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อก้าวสู่สิ่งที่ดีงาม

          สีม่วง หมายถึง ความสุขุมเยือกเย็น และอ่อนโยน เปรียบประดุจจิตใจของเราที่มีความสุภาพ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี มองโลกในแง่ดี เป็นมิตรกับทุกคนและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

          ต้นพิกุล หมายถึง ความมั่นคงอย่างมีคุณภาพของสถาบันและการผดุงรักษา เอกลักษณ์ที่ดีงามของไทย

 

เขตพื้นที่บริการโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

เขตพื้นที่บริการประถมศึกษา ได้แก่

- โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน

- โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

- โรงเรียนบ้านจังเอิน

ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่

- โรงเรียนบ้านปราสาท

- โรงเรียนบ้านอีสร้อย

- โรงเรียนบ้านโทะ

- โรงเรียนบ้านบุยาว 

 

วิสัยทัศน์ 

        “โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สร้างบุคคลให้มีคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามศาสตร์พระราชา”

 

 

พันธกิจ  

         โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม กำหนดพันธกิจ ดังนี้

          ๑. พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีจิตอาสา อนุรักษ์ความเป็นไทย และดำรงตนตามศาสตร์พระราชา

          ๒. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้มุ่งสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นพลโลก

          ๓. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารจัดการตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด

          ๔. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

กลยุทธ์

          กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรมความสำนึก ความเป็นไทย และวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      

          กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

          กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาการบริหารจัดการการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

          กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกภาคส่วนในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

          กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาอาคารสถานที่ บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

          ๑. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

           ๒. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตร ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น

           ๓. ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

          ๔. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

          ๕. ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

          ๖. โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

ค่านิยม

           การทำงานเป็นทีมที่มุ่งเน้นความสำเร็จ