ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ-สกุล

การดำรงตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

  นายประภาส ไชยสาร

พ.ศ.2521 – พ.ศ.2531

 

2

  นายสุริยนต์ บุตรศรี     

พ.ศ.2531 – พ.ศ.2536

 

3

  นายทรงชาย ศรีบูรณ์   

พ.ศ.2536 – พ.ศ.2539

 

4

  นายวิชัย จันทร์เทพา   

พ.ศ.2539 – พ.ศ.2542

 

5

  นายรัตนชาติ ดาวัลย์              

พ.ศ.2542 – พ.ศ.2547

 

6

  นายไพฑูรย์ พวงยอด             

พ.ศ.2547 – พ.ศ.2554

 

7

  นายไสว ผาสุข                     

พ.ศ.2554 – พ.ศ.2556

 

8

  นายยิ่งยง นันทวณิชชากร         

พ.ศ.2556 – พ.ศ.2559

 

9

  นายวิเชียร  บุญมาก                

พ.ศ.2559 – พ.ศ. 2563

 

10

  นายภูรินท์  สอนพูด

พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน