ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคมโดยย่อ

 

โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๒๑ โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.) โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗ และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เป็นการรับนักเรียน ม. ๑ และ ม.ศ. ๑ พร้อมกัน

ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียน ๑ ปี ได้เข้าร่วมประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน ตำบลกล้วยกว้าง ตำบลเมืองหลวง ตำบลผักไหม อำเภออุทุมพรพิสัย ขึ้นเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า “กิ่งอำเภอ

ห้วยทับทัน” โดยมีนายกาญจน์ ลอยมา ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ข้าราชการ โดยการนำของนายกลม จึงตระกูล กำนันตำบลห้วยทับทัน ซึ่งขณะนั้น เป็นสมาชิกสภาจังหวัดด้วย ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวได้เงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐ บาท ประมาณเดือนมีนาคม ๒๕๒๑ จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคา เสาไม้ทุบเปลือก ขนาด ๖๐๓๐ เมตร (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคาเท่านั้น) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๒๑ กรมสามัญศึกษา (เดิม) ส่งนายประพาส ไชยสาร จาก โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ สถานที่ตั้งโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ในเนื้อที่ประมาณ ๘๘ ไร่

ปี ๒๕๓๑ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)

ปี ๒๕๓๔ เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ปี ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม

ปี ๒๕๓๖ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท(มพช. ๒ รุ่น ๑)

ปี ๒๕๔๙ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน

ปี ๒๕๖๐ ๑. ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษา

สีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

 ๒. ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ๒ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (เดี่ยว) บกพร่องทางการมองเห็น ชั้น ม.๔-๖ แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

 ๓. ผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม

 ๔. ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการบริหารจัดการแบบ “บวร” ระดับ เพชร

การประกวดโรงเรียน ศีล ๕ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ การประกวดโรงเรียนศีล ๕ ระดับ มัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ๑. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ น่านเกมส์ ประเภทกีฬายูโด

            ๒. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์ ประเภทกีฬายูยิตสู

            ๓. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ ๓

  ๔. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน โครงการแกนนำ เยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

                      ๕. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ปี ๒๕๖๒ ๑. ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ประจำ

                          ปี ๒๕๖๑ ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                      ๒. ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

                          ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๒ ระดับมาตรฐาน

                  ๓. ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดย

                      ใช้หลัก “บวร” บ้าน / วัด / โรงเรียน ในการพัฒนา

. ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชรยั่งยืน โครงการครอบครัว หมู่บ้าน ศีล ๕ โรงเรียนศีล ๕ “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษา พระพันปีหลวง” ประจำปี ๒๕๖๒ โดยใช้หลัก บ้าน / วัด / โรงเรียน ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

          ปี ๒๕๖๓ ๑. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน

                          (O-NET) วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษา

                          ปีที่ ๖

                          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

                      ๒. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

                          ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่ได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบ

    มีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)แบบครบ ๑๐๐% ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

         

          ปัจจุบันโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม มีนายเด่นนคร ขาวสะอาดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดสอนนักเรียนแบบสหศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๔๒ ห้องเรียน มีนักเรียนจำนวน ๑,๓๑๐ คน  บุคลากรจำนวน ๑๐๐ คน ผู้บริหารจำนวน ๔ คน ข้าราชการครูจำนวน ๖๘ คน พนักงานราชการจำนวน ๑๓ คน ครูอัตราจ้างจำนวน ๖ คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ๑ คน  ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างงานบริการ/แม่บ้าน จำนวน ๖ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน ๑ คน