ประวัติโรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม

                    โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม  ได้เปิดทำการสอนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ขึ้นเมื่อวันที่  30  มีนาคม  2521  โดยเปิดสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  2  หลักสูตร  คือ หลักสูตรมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ พ.ศ. 2503 (ม.ศ.)  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พ.ศ. 2521  โดยรับผู้จบชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นการรับนักเรียน  ม.ศ.1 และ ม.1  ไปพร้อมกัน

                    ก่อนการประกาศตั้งโรงเรียนประมาณ 1  ปี  ได้มีการประกาศยกฐานะท้องที่ตำบลห้วยทับทัน ตำบลกล้วยกว้าง  ตำบลเมืองหลวง  ตำบลผักไหม ในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษขึ้นเป็นกิ่งอำเภอ ชื่อว่า  “กิ่งอำเภอห้วยทับทัน”  โดยมีนายกาญจน์  ลอยมา  ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งและได้มีการร่วมกันของ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  พ่อค้า  ประชาชนและข้าราชการ โดยการนำของนายกลม  จึงตระกูล  กำนันตำบลห้วยทับทัน  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาจังหวัดศรีสะเกษด้วย  ได้ร่วมกันจัดงานหาเงินเพื่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ได้เงินงบประมาณ  11,000  บาท  ประมาณเดือนมีนาคม  2521  จึงได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบมุงหลังคาเสาไม้ทุบเปลือก ขนาด 6x 30 เมตร (ก่อสร้างยังไม่เสร็จคือเริ่มมุงหลังคา)วันที่  27 เมษายน 2521 กรมสามัญศึกษา(เดิม)  ได้ส่งนายประพาส  ไชยสาร ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  จากโรงเรียนกำแพง  อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  สถานที่ตั้ง  โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม อยู่ในเขตบ้านห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ 88 ไร่

          ปี  2531  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมต.สศ)

          ปี  2534  เปิดโรงเรียนสาขาที่ตำบลผักไหม  อำเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ

          ปี  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเข้าร่วมโครงการศึกษา

เพื่อชีวิตและสังคม

          ปี  2536  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. 2 รุ่น 1)

          ปี  2549  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน

ปี 2560 

                    1.  ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส.ประเภทผลงาน ดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

                2.  ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ2  กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(เดี่ยว) บกพร่องทางการมองเห็น ชั้น ม.4-6 แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

                3.  ผลงานกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดี ด้วยวิถีคุณธรรม

                4.  ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ มีการบริหารจัดการแบบ “บวร” ระดับเพชร การประกวดโรงเรียน  ศีล 5 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560

                5.  ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโรงเรียนศีล 5 ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2560

              ปี 2561 

                    1. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  น่านเกมส์  ประเภทกีฬายูโด

                    2. เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  น่านเกมส์  ประเภทกีฬายูยิตสู

                    3. ชนะเลิศการแข่งขันกีฬายูโด ยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 3

                    4. เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน โครงการแกนนำเยาวชน  

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด

                    5. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรม กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมเยาวชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

              ปี 2562

                    1. ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ประจำปี 2561 ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

                    2. ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 ระดับมาตรฐาน

                    3. ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” โดยใช้หลัก “บวร” บ้าน / วัด / โรงเรียน ในการพัฒนา

                    4. ได้รับรางวัลโรงเรียนระดับเพชรยั่งยืน โครงการครอบครัว หมู่บ้าน ศีล 5 โรงเรียนศีล 5 “ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระพันปีหลวง” ประจำปี 2562 โดยใช้หลัก  บ้าน / วัด / โรงเรียน ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน