มาตรฐานการปฏิบัติงาน

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงาน ปีการศึกษา 2563