แนวทางการจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์(Vision)

                “โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สร้างบุคคลให้มีคุณธรรม นำสู่มาตรฐานสากล ดำรงตนตามศาสตร์พระราชา”

 

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม มีจิตอาสา อนุรักษ์ความเป็นไทย และ

ดำรงตนตามศาสตร์พระราชา

          2. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดการเรียนรู้มุ่งสู่เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญสู่ความเป็นพลโลก

          3. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพให้ได้มาตรฐาน ตามกระบวนการบริหารตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริหารจัดการตามนโยบายกลยุทธ์จุดเน้น        ของหน่วยงานต้นสังกัด

          4. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

เป้าหมาย(Goal)

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้

อย่างมีความสุขผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตร ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย และท้องถิ่น

3.  ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ครูทุกคนได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพผู้บริหาร ครู และนักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต

          4.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ทันสมัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

          5.  ชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา

          6.  โรงเรียนจัดอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้

 

ยุทธศาสตร์(Strategies)

           ยุทธศาสตร์ที่  1  :  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง   

           ยุทธศาสตร์ที่  2  :  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

           ยุทธศาสตร์ที่  3  :  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่  4  :  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทางการศึกษา

           ยุทธศาสตร์ที่  5  :  ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

           ยุทธศาสตร์ที่  6  :  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

แต่งกายสะอาด

มารยาทดี

มิจิตอาสา

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          โรงเรียนสวยด้วยมือเรา