นโยบายเร่งด่วน QUICK POLICY 2565 >> 1.นโยบาย พระบรมราโชบาย ร.10 สู่การปฏิบัติ