กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ >> รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน