กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ >> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุรายเดือน