โรงเรียนสุจริต >> คำถามที่พบบ่อย (Q&A)

Q : ขอใบ ปพ. แนบหลักฐานอะไรบ้าง
A : >การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณ๊ใช้เป็นหลักฐานประกอบการศึกษา
ต่อ /ขอทุน

– ผู้เรียนยื่นคำร้องขอใบระเบีบยแสดงผลการเรียน (ปพ.1)ที่งานทะเบียนวัดผล
– รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมเครื่องประดับ ตามจำนวนที่ขอพร้อมลงชื่อ-สกุลหลังรูป
– รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร


A : >การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1 ) กรณีย้ายสถานศึกษา
– ผู้ปกครองแจ้งครูประจำชั้น
– ผู้ปกครองนักเรียนยื่นคำร้องขอย้ายนักเรียน ที่งานทะเบียนวัดผล
– รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมเครื่องประดับ จำนวน 2 รูป พร้อมลงชื่อ-สกุลหลังรูป
– รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร


A : > การขอใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) กรณีสูญหาย/ชำรุด
– ใบแจ้งความเอกสารหาย เพื่อขอฉบับบใหม่
– ยื่นคำร้องด้วนตนเองหรือญาติเพื่อขอใบระเบียนแสดงผลการรียน (ปพ.1) ที่งานทะเบียนวัดผล
– สำเนาบัตประชาชน 1 ฉบับ
– รูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดสุภาพเสื้อเชิ้ตมีปกสีขาว ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายรูปหน้าตรง ไม่สวมเครื่องประดับ จำนวน 2 รูป พร้อมลงชื่อ-สกุล หลังรูป
– รับเอกสารภายใน 3 วันทำการ มารับเอกสารตามนัดพร้อมลงชื่อรับเอกสาร

Q : ขอเบอร์โทรศัพท์โรงเรียน
A : เบอร์โทรศัพท์โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 045-699-080