งานแผนงาน

คู่มือปฏิบัติงาน แผนงาน

 

รายงานผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ 2562

 

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 2563

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self-Assessment Report: SAR)ปีการศึกษา  2562

รายงานการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา  2562